Stadgar

Stadgar för Fair Trade Shop Linköping

Stadgar för Linköpings förening för Rättvis Världshandel – antagna vid föreningens bildande 14/9 2000, reviderade vid årsmöte 17/3 2013

§ 1 Syfte

Linköpings förening för Rättvis Världshandel är en ideell förening med uppgiften att sälja varor, som inhandlats i solidaritet med småskaliga producenter i Syd, och varor som bidrar till att skapa opinion för en rättvisare fördelning och bättre hushållning av jordens resurser, samt att genom information bidra till att skapa opinion för detsamma.

Föreningen skall drivas utan eget vinstintresse. Allt eventuellt överskott skall användas direkt i föreningens verksamhet eller i annan verksamhet som ligger i linje med föreningens syfte.

§ 2 Medlemskap

Medlem är den person, organisation eller förening som vill verka i enlighet med Linköpings förening för Rättvis Världshandels syfte (se § 1) och har erlagt fastställd medlemsavgift.

Stödmedlem är den person, organisation eller förening som har erlagt för verksamhetsåret beslutad minsta avgift eller valfritt högre belopp. Stödmedlem äger ärvarorätt men inte rösträtt på föreningsmöten och årsmöten.

§ 3 Medlemsavgift

En årlig medlemsavgift upptas. Avgiftens storlek fastställs av årsmötet.

§ 4 Styrelse
Styrelsen är föreningens beredande och verkställande organ. Den består av minst fem ordinarie ledamöter och minst två suppleanter som väljs för ett år. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är samlade. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Suppleanterna har rätt att närvara vid alla styrelsemöten. Suppleanten har ej rösträtt då styrelsens ordinarie ledamöter är fulltaliga, om ej styrelsen beslutar annorledes.

Sekreterare och kassör samt firmatecknare väljs av styrelsen inom denna.

§ 5 Årsmöte/Föreningsmöte

Årsmöte/föreningsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Vid årsmöte/föreningsmöte har alla medlemmar yttrande-, yrkande- och beslutanderätt.

Årsmöte skall äga rum inom fyra månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse utgår senast en månad före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
− val av ordförande och sekreterare för mötet
− val av justerare
− framläggande av verksamhetsberättelse med räkenskapsredogörelse samt
revisionsberättelse
− fastställande av bokslut
− beslut om disposition av eventuellt över- eller underskott
− beslut om ansvarsfrihet
− fastställande av medlemsavgift/stödmedlemsavgift
− val av ordförande
− val av styrelse
− val av en revisor och en medrevisor
− val av valberedning

Föreningsmöte sammankallas av styrelsen eller då minst 1/3 av medlemmarna så vill. Kallelse med angivande av viktiga ärenden utgår senast två veckor före föreningsmöte.

§ 6 Räkenskaper

Föreningens räkenskaper löper från 1/1 till 31/12.

§ 7 Stadgeändring

För beslut om ändring av föreningens stadgar krävs minst 2/3 majoritet vid två föreningsmöten, varav ett ordinarie årsmöte.

§ 8 Upplösning

För beslut om upplösning av föreningen krävs minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Eventuella tillgångar skall vid upplösningen tillfalla verksamhet som ligger i linje med föreningens syfte.