Globalen årsmöte 13/2 2019

Föreningen Världsbutiken Globalen befinner sig i ett kritiskt skede. Vid föreningsmötet den 5 december 2018 fattades beslut om att lägga ner butiken i sin nuvarande form. Samtidigt uppdrogs åt styrelsen att finna nya former för att ”komma med förslag på hur föreningen i framtiden kan fullgöra uppdraget att sälja varor, som inhandlats i solidaritet med producenterna, och varor som bidrar till att skapa opinion för en rättvisare fördelning och bättre hushållning av jordens resurser”.
Vid föreningsmötet reserverade sig en medlem, Bertil Högberg, mot beslutet. Bertil har nu, i god demokratisk ordning, inkommit med en motion, som föreslår att butiken inte behöver läggas ner.
Styrelsen fattade vid sitt senaste sammanträde beslutet att inte lägga ned butiken förrän årsmötet samlats i början av år 2019.
Därför uppmanar styrelsen nu föreningens medlemmar att fundera över hur bästa vägen framåt ser ut, med uppdraget att bidra till rättvis handel, för ögonen.
I detta utskick finns kallelse, förslag till dagordning, en påminnelse om att erlägga medlemsavgift för 2019, den ovan nämnda motionen samt protokollet från föreningsmötet den 5 december 2018.

Varmt välkomna den 13 februari!

För styrelsen,

Anders Göranzon, Ordförande

Handlingar

Dagordning
Kallelse till Årsmöte för Världsbutiken Globalen 2019
Medlemsavgift 2019
Motion Globalen behöver inte läggas ner Bertil Högberg_a_rsmo_te_2019
Protokoll föreningsmöte Föreningen Världsbutiken Globalen 20181205